Hotel

Zobacz oferty specjalne

Rezewacja online

Zarerwuj swój pobyt

Od
Do
Pokoi
Osób

Regulamin

Rozpoczęcie pobytu w Inter Hotelu jest równoznaczne z zaakceptowaniem przepisów regulaminu.

 

§1.

Najmujący zobowiązany jest do okazania pracownikowi recepcji dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość Najmującego.

§2.

Pokój hotelowy wynajmowany jest na doby hotelowe. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 14:00, a kończy o godz. 12:00 dnia następnego.

Jeśli Gość nie określił czasu pobytu najmując pokój przyjmuje się, ze pokój został wynajęty na jedną dobę.

Życzenie przedłużenia pobytu, poza okres wskazany w dniu przyjazdu Gość powinien zgłosić do godz. 9.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Hotel uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę dostępności pokoi.

Zatrzymanie pokoju po godz. 12.00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu.

§3.

Osoby nie zameldowane w hotelu mogą przebywać w pokoju hotelowym od godz. 7.00 do godz. 22.00.

Przebywanie osób niezameldowanych w pokoju najmującego po godz. 22.00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Najmującego na odpłatne dokwaterowanie mu osoby towarzyszącej - zgodnie z aktualnym cennikiem dostępnym w recepcji.

Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.

§4.

Zgodnie z ustawą z dnia 8.04.2010 roku o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawą Państwowej Komisji Sanitarnej (Dz. U. Nr 81, poz. 529) na terenie hotelu obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych.

§5.

Hotel ma obowiązek zapewnić warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa, bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o Gościu, profesjonalną i uprzejmą obsługę.

Na życzenie Gościa hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi: udzielania informacji związanych z pobytem i podróżą, budzenie o wyznaczonej godzinie, przechowywanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych w czasie pobytu Gościa w hotelu, przechowywanie bagażu Gości zameldowanych w hotelu.

W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o bezzwłoczne zgłoszenie ich w Recepcji.

§6.

Hotel nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane do depozytu hotelowego. Hotel ma prawo odmówić przyjęcia depozytu.

§7

W hotelu obowiązuje zachowanie ciszy w godz. 22.00 - 06.00.

§8.

Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach otwartego ognia w jakiejkolwiek postaci, grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju hotelowego. Nie dotyczy ładowarek i zasilaczy komputerów.

§9.

Opuszczając pokój Najmujący powinien upewnić się, że pozostawia drzwi zamknięte. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających Go osób.

§10.

Przedmioty pozostawione w pokoju hotelowym przez wyjeżdżającego Gościa są przechowywane w Hotelu przez okres 3 miesięcy. Jeśli w tym czasie Gość nie dokona odbioru i nie zleci odesłania pozostawionych przedmiotów na swój koszt , przedmioty te zostaną przekazane do użytku publicznego.

 

Wersja mobilna

Realizacja: PRO-NET